Zasady i warunki

Regulamin został ostatnio zaktualizowany w dniu Czerwiec 21, 2021

1. Wstęp

Niniejsze warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Użytkownik może być związany dodatkowymi umowami związanymi z jego relacjami z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymuje. Jeśli jakiekolwiek postanowienia umów dodatkowych są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych umów dodatkowych będą kontrolować i przeważać.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i postanowień przedstawionych poniżej. Samo korzystanie z tej strony internetowej oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że możemy komunikować się z użytkownikiem drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do niego wiadomość e-mail, a użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, że takie komunikaty powinny mieć formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy są właścicielami i kontrolują wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w witrynie oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne w witrynie.

4.1 Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Jeśli określona treść nie stanowi inaczej, użytkownikowi nie udziela się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie wolno używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, dystrybuować, osadzać w dowolnym medium elektronicznym, zmieniać, odtwarzać, dekompilować, przenosić, pobierać, przekazywać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek lub komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jest to inaczej określone w przepisach obowiązującego prawa (np. prawo do cytatu).

5. Biuletyn informacyjny

Niezależnie od powyższego, mogą Państwo przekazywać nasz newsletter w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza strona może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie sprawdzamy zawartości stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą linki z tej strony. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom i Zasadom tych stron trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są podzielane lub popierane przez nas.

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość tych stron. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia przez Państwa danych osobowych osobom trzecim.

7. Odpowiedzialne korzystanie

Odwiedzając naszą stronę internetową, użytkownik zgadza się korzystać z niej wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami, a także obowiązujące prawo, przepisy i ogólnie przyjęte praktyki internetowe oraz wytyczne branżowe. Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej lub usług do korzystania, publikowania lub dystrybucji jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek bezpośrednich działań marketingowych lub prowadzić jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Zaangażowanie się w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłócają działanie, dostępność lub osiągalność strony internetowej jest surowo zabronione.

8. Rejestracja

Możesz zarejestrować konto na naszej stronie internetowej. Podczas tego procesu, może być wymagane, aby wybrać hasło. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności haseł i informacji o koncie i zgadzam się nie udostępniać haseł, informacji o koncie lub zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług z jakąkolwiek inną osobą. Nie wolno zezwalać innym osobom na korzystanie z konta w celu uzyskania dostępu do witryny, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują poprzez wykorzystanie haseł lub kont. Musisz powiadomić nas natychmiast, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek ujawnieniu swojego hasła.

Po zamknięciu konta, nie będziesz próbował zarejestrować nowego konta bez naszej zgody.

9. Przedstawianie pomysłów

Nie należy przesyłać żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za własność intelektualną użytkownika, które chciałby nam przedstawić, chyba że wcześniej podpiszemy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam je bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści w dowolnych istniejących lub przyszłych mediach.

10. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek usługi na niej. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek takie modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie Twojego dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej, ani za żadne treści, które mogłeś udostępnić na stronie. Użytkownik nie będzie miał prawa do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub treści, które wniósł lub na których polegał, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić lub omijać, ani próbować obchodzić lub omijać, żadnych środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

11. Gwarancje i odpowiedzialność

Nic w tej sekcji nie ograniczy lub wykluczy jakiejkolwiek gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wykluczenie byłoby niezgodne z prawem. Ta strona internetowa i wszystkie treści na niej zawarte są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności treści. Nie gwarantujemy, że:

  • ta strona lub nasze treści spełnią Państwa wymagania;
  • niniejsza witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów.

Żadna z informacji zawartych na tej stronie nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczą ani nie wyłączą naszej odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich kwestii, których ograniczenie lub wyłączenie byłoby dla nas niezgodne z prawem lub nielegalne. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym wszelkie szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, utraty lub uszkodzenia własności lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią, wynikające z Twojego dostępu do naszej strony internetowej lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem zakresu, w którym dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające lub związane ze stroną internetową lub wszelkimi produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem strony internetowej, niezależnie od formy działania prawnego, które nakłada odpowiedzialność (czy to w ramach kontraktu, kapitału własnego, zaniedbania, zamierzonego zachowania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą użytkownik zapłacił nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie ze strony internetowej. Takie ograniczenie będzie miało zastosowanie łącznie do wszystkich Państwa roszczeń, działań i przyczyn działań każdego rodzaju i natury.

12. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie informacje, które podasz będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

13. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem

Dostęp do witryny z terytoriów lub krajów, w których treść lub zakup produktów lub usług sprzedawanych na stronie jest nielegalny, jest zabroniony. Użytkownik nie może korzystać z tej strony internetowej z naruszeniem praw i przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych.

14. Przyporządkowanie

Użytkownik nie może scedować, przenieść lub podzlecić jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje z naruszeniem niniejszego punktu będą nieważne.

15. Naruszenia niniejszych Warunków

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym czasowo lub trwale zawieszając dostęp do strony internetowej, kontaktując się z dostawcą usług internetowych, aby poprosić o zablokowanie dostępu do strony internetowej, i / lub rozpocząć działania prawne przeciwko Tobie.

16. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków i przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności. Użytkownik niezwłocznie zwróci nam odszkodowanie za nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

17. Zrzeczenie się

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszym Regulaminie i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie opcji wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tych postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek Umowy lub jej części, ani na prawo do egzekwowania każdego z tych postanowień w późniejszym czasie.

18. Język

Niniejsze Warunki będą interpretowane i interpretowane wyłącznie w English, hiszpański; kastylijski, Francuski, Portugalski, Chiński, Japońska, Hindi, Shona, Niemiecki, Rosyjski, Polski, Czeski, Wietnamski, Włoski, Szwedzki oraz Serbski. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

19. Całość porozumienia

Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Państwem a Melindą Ozel w odniesieniu do korzystania z niniejszej strony internetowej.

20. Aktualizacja niniejszych Warunków

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszy Regulamin. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie po ich zamieszczeniu na tej stronie. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po zamieszczeniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za zawiadomienie o akceptacji przestrzegania i bycia związanym przez niniejsze Warunki.

21. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa Stanów Zjednoczonych. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami podlegają jurysdykcji sądów Stanów Zjednoczonych. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby nadać moc prawną intencjom niniejszego Regulaminu. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

22. Dane kontaktowe

Właścicielem i operatorem tej strony jest Melinda Ozel.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych Warunków za pośrednictwem naszej strony internetowej Kontakt strona.

23. Pobierz

Można również pobierz nasze warunki handlowe w formacie PDF.