Podmínky a pravidla

Podmínky byly naposledy aktualizovány dne Červen 21, 2021

1. Úvod

Tyto podmínky se vztahují na tyto webové stránky a na transakce související s našimi produkty a službami. Můžete být vázáni dalšími smlouvami souvisejícími s vaším vztahem s námi nebo s produkty či službami, které od nás obdržíte. Pokud jsou některá ustanovení dodatečných smluv v rozporu s některými ustanoveními těchto Podmínek, mají přednost a jsou rozhodující ustanovení těchto dodatečných smluv.

2. Vazba

Registrací, přístupem nebo jiným používáním těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými podmínkami. Pouhé používání těchto webových stránek znamená, že jste se seznámili s těmito podmínkami a souhlasíte s nimi. V některých konkrétních případech vás můžeme požádat i o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace

Používáním těchto webových stránek nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu, a souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, mimo jiné včetně požadavku, aby tato sdělení byla písemná.

4. Duševní vlastnictví

My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k webovým stránkám a datům, informacím a dalším zdrojům, které se na webových stránkách zobrazují nebo jsou v jejich rámci přístupné.

4.1 Všechna práva jsou vyhrazena

Pokud není v konkrétním obsahu uvedeno jinak, není vám udělena licence ani jiné právo na základě autorských práv, ochranných známek, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví. To znamená, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat, vkládat do jakéhokoli elektronického média, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat, přenášet, stahovat, přenášet, zpeněžovat, prodávat, uvádět na trh nebo komerčně využívat jakékoli zdroje na těchto webových stránkách v jakékoli formě bez našeho předchozího písemného souhlasu, s výjimkou a pouze v rozsahu, v jakém je jinak stanoveno v předpisech závazných právních předpisů (např. právo citovat).

5. Newsletter

Bez ohledu na výše uvedené můžete náš newsletter v elektronické podobě předat dalším osobám, které by mohly mít zájem o návštěvu našich webových stránek.

6. Majetek třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na webové stránky jiných stran. Obsah webových stránek jiných stran, na které vedou odkazy z těchto webových stránek, nesledujeme ani nekontrolujeme. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným smluvním podmínkám těchto třetích stran. Názory vyjádřené nebo materiály uvedené na těchto webových stránkách nemusíme nutně sdílet nebo podporovat.

Za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek neneseme žádnou odpovědnost. Veškerá rizika spojená s používáním těchto webových stránek a souvisejících služeb třetích stran nesete vy. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už vznikne jakýmkoli způsobem a je způsobena tím, že sdělíte osobní údaje třetím stranám.

7. Zodpovědné používání

Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s tím, že je budete používat pouze k účelům, ke kterým jsou určeny, a v souladu s těmito podmínkami, případnými dalšími smlouvami s námi a platnými zákony, předpisy a obecně uznávanými online postupy a průmyslovými směrnicemi. Nesmíte používat naše webové stránky nebo služby k používání, zveřejňování nebo šíření jakéhokoli materiálu, který se skládá ze škodlivého počítačového softwaru (nebo je s ním spojen); používat údaje shromážděné z našich webových stránek k jakékoli přímé marketingové činnosti nebo provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi.

Zapojení do jakékoli činnosti, která způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek nebo která narušuje výkon, dostupnost nebo přístupnost webových stránek, je přísně zakázáno.

8. Registrace

Na našich webových stránkách si můžete založit účet. Během tohoto procesu můžete být požádáni o zvolení hesla. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesel a informací o účtu a souhlasíte s tím, že nebudete sdílet svá hesla, informace o účtu ani zabezpečený přístup k našim webovým stránkám nebo službám s žádnou další osobou. Nesmíte umožnit žádné jiné osobě používat váš účet k přístupu na webové stránky, protože nesete odpovědnost za všechny činnosti, ke kterým dojde prostřednictvím vašich hesel nebo účtů. Pokud se dozvíte o prozrazení svého hesla, musíte nás o tom neprodleně informovat.

Po ukončení účtu se nebudete pokoušet zaregistrovat nový účet bez našeho svolení.

9. Předkládání nápadů

Nepředkládejte nám žádné nápady, vynálezy, autorská díla ani jiné informace, které lze považovat za vaše vlastní duševní vlastnictví a které byste nám chtěli předložit, pokud jsme s vámi nejprve nepodepsali dohodu o duševním vlastnictví nebo smlouvu o mlčenlivosti. Pokud nám je sdělíte bez takové písemné dohody, udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukci, ukládání, přizpůsobování, publikování, překládání a distribuci vašeho obsahu v jakýchkoli stávajících nebo budoucích médiích.

10. Ukončení používání

Dle vlastního uvážení můžeme kdykoli dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit přístup k webovým stránkám nebo jakékoli službě na nich. Souhlasíte s tím, že vám ani žádné třetí straně neneseme odpovědnost za jakoukoli takovou úpravu, pozastavení nebo přerušení vašeho přístupu k webovým stránkám nebo jejich používání nebo jakéhokoli obsahu, který jste na webových stránkách sdíleli. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu, a to ani v případě, že dojde k trvalé ztrátě určitých funkcí, nastavení a/nebo jakéhokoli obsahu, který jste vložili nebo na který jste se spoléhali. Nesmíte obcházet nebo obcházet, ani se pokoušet obcházet nebo obcházet jakákoli opatření omezující přístup na našich webových stránkách.

11. Záruky a odpovědnost

Žádné ustanovení tohoto oddílu neomezuje ani nevylučuje žádnou zákonem předpokládanou záruku, jejíž omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné. Tyto webové stránky a veškerý obsah na webových stránkách jsou poskytovány ve stavu "jak jsou" a "jak jsou k dispozici" a mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Výslovně se zříkáme veškerých záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, týkajících se dostupnosti, přesnosti nebo úplnosti obsahu. Neposkytujeme žádnou záruku, že:

  • tyto webové stránky nebo náš obsah splňují vaše požadavky;
  • tyto webové stránky budou dostupné nepřetržitě, včas, bezpečně a bez chyb.

Nic na těchto webových stránkách nepředstavuje ani nemá představovat právní, finanční nebo lékařské poradenství jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete radu, měli byste se obrátit na příslušného odborníka.

Následující ustanovení tohoto oddílu se použijí v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a neomezují ani nevylučují naši odpovědnost ve vztahu k jakékoli záležitosti, jejíž omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné nebo protiprávní. V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody (včetně škod za ztrátu zisku nebo příjmů, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databáze, ztrátu nebo poškození majetku nebo dat), které vám nebo jakékoli třetí straně vzniknou v důsledku vašeho přístupu na naše webové stránky nebo jejich používání.

S výjimkou případů, kdy je v jakékoli další smlouvě výslovně uvedeno jinak, je naše maximální odpovědnost vůči vám za veškeré škody vzniklé v souvislosti s webovými stránkami nebo jakýmikoli produkty a službami uváděnými na trh nebo prodávanými prostřednictvím těchto webových stránek, bez ohledu na formu právního jednání, které ukládá odpovědnost (ať už na základě smlouvy, spravedlnosti, nedbalosti, úmyslného jednání, deliktního jednání nebo jinak), omezena na celkovou cenu, kterou jste nám zaplatili za nákup takových produktů nebo služeb nebo za používání webových stránek. Tento limit se bude vztahovat souhrnně na všechny vaše nároky, žaloby a důvody k žalobě jakéhokoli druhu a povahy.

12. Ochrana osobních údajů

Pro přístup k našim webovým stránkám a/nebo službám můžete být v rámci registračního procesu požádáni o poskytnutí určitých informací o sobě. Souhlasíte s tím, že všechny vámi poskytnuté informace budou vždy přesné, správné a aktuální.

13. Vývozní omezení / dodržování právních předpisů

Přístup na webové stránky z území nebo zemí, kde je obsah nebo nákup produktů či služeb prodávaných na webových stránkách nezákonný, je zakázán. Tyto webové stránky nesmíte používat v rozporu s vývozními zákony a předpisy Spojených států.

14. Zadání

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést nebo subdodavatelsky převést žádná svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek, ať už vcelku nebo zčásti, na jakoukoli třetí stranu. Jakékoli údajné postoupení v rozporu s tímto oddílem bude neplatné.

15. Porušení těchto podmínek

Aniž by byla dotčena naše další práva podle těchto smluvních podmínek, pokud tyto smluvní podmínky jakýmkoli způsobem porušíte, můžeme podniknout kroky, které považujeme za vhodné k řešení tohoto porušení, včetně dočasného nebo trvalého pozastavení vašeho přístupu na webové stránky, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb s žádostí o zablokování vašeho přístupu na webové stránky a/nebo zahájení soudního řízení proti vám.

16. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, závazky, škody, ztráty a výdaje související s porušením těchto smluvních podmínek a platných zákonů, včetně práv duševního vlastnictví a práv na ochranu soukromí. Neprodleně nám uhradíte naše škody, ztráty, náklady a výdaje související s takovými nároky nebo z nich vyplývající.

17. Zřeknutí se práva

Neuplatnění některého z ustanovení těchto Podmínek a jakékoli Smlouvy nebo nevyužití možnosti ukončení Smlouvy se nepovažuje za zřeknutí se těchto ustanovení a nemá vliv na platnost těchto Podmínek nebo jakékoli Smlouvy nebo její části, ani na následné právo na uplatnění každého ustanovení.

18. Jazyk

Tyto smluvní podmínky budou vykládány a interpretovány výhradně ve smyslu Angličtina, španělština; kastilština, Francouzština, Portugalština, Čínský, Japonský, Hindština, Shona, Němčina, Ruský, Polský, Česky, Vietnamci, Italský, Švédský a Srbština. Veškerá oznámení a korespondence budou psány výhradně v tomto jazyce.

19. Úplná dohoda

Tyto smluvní podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Melinda Ozel v souvislosti s používáním těchto webových stránek.

20. Aktualizace těchto podmínek

Tyto podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky, zda nedošlo ke změnám nebo aktualizacím. Datum uvedené na začátku těchto Podmínek je datem poslední revize. Změny těchto Podmínek nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění těchto změn na těchto webových stránkách. Vaše další používání těchto webových stránek po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení, že souhlasíte s dodržováním těchto smluvních podmínek a budete jimi vázáni.

21. Volba práva a soudní příslušnost

Tyto smluvní podmínky se řídí zákony Spojených států amerických. Veškeré spory týkající se těchto smluvních podmínek podléhají jurisdikci soudů Spojených států. Pokud soud nebo jiný orgán shledá jakoukoli část nebo ustanovení těchto Podmínek jako neplatné a/nebo nevymahatelné podle platných právních předpisů, bude taková část nebo ustanovení upraveno, vymazáno a/nebo vymáháno v maximálním přípustném rozsahu tak, aby byl naplněn záměr těchto Podmínek. Ostatní ustanovení tím nebudou dotčena.

22. Kontaktní informace

Tyto webové stránky vlastní a provozuje Melinda Ozel.

V souvislosti s těmito podmínkami nás můžete kontaktovat prostřednictvím našich kontakt strana.

23. Ke stažení na

Můžete také ke stažení naše smluvní podmínky ve formátu PDF.